Văn Phòng Luật Stowell & Friedman Tại Chicago

Von Weise associates đã thiết kế văn phòng của công ty luật dân sự Stowell & Friedman tại Chicago, Illinois. Là một công ty luật quyền dân sự , môi trường làm việc là nơi luôn chấp nhận đối diện với các vụ kiện, các khách hàng của chúng tôi làm việc để cân bằng giữa quyền của cá nhân chống lại các quyền của cộng đồng lớn hơn.Sử dụng các kỹ thuật khác nhau , chúng tôi khám phá những cách mà các trải nghiệm không gian văn phòng của họ có thể dựa vào sự căng thẳng này giữa các cá nhân và tập thể – giữa những điều mà cả hai đều có một hoặc  nhiều thứ trong cùng một thời gian.

Bình luận